Foreningens love

Paragraf 1.

Stk.1.
Foreningens formål er at samle ansatte og deres ægtefæller/samlevere, ved de kommunale & statslige rednings beredskaber i Danmark, i en solidarisk enhed til varetagelse af medlemmernes interesser og behov for assistance eller transport af køretøj og personer, i forbindelse med diverse uheld. Køretøjet skal være indregistreret og ikke veje over 3500 kg. Medlemmer skal stå som ejer/bruger af køretøjet.

Selvrisiko. Ved enhver assistance / transport pt. 100,- kr.

Transport.
Ved driftstop, transporteres køretøjet til bopæl eller værksted i samråd med føreren.
Ved drifstop/skade ved bopæl, transporteres køretøjet til medlemmets værksted.
Der ydes kun én assistance pr. driftstop/skade. I tilfælde af, at broafgift eller færgebillet indgår i transporten, er dette for medlemmets egen regning.

Færdselsuheld.
Køretøjet transporteres til bopæl eller værksted i samråd med føreren.

Bjærgning.
Ved udskridning eller fastkørsel bjærges køretøjet fri.

Døroplukning.
Er bilnøglen låst inde i bilen, dækkes døroplukningen.

Starthjælp, hjulskift, brændstofudbringning m.m.
Ved startsvigt forsøges afhjælpning på stedet. Ellers transport til bopæl eller værksted i samråd med føreren. Eventuelle udleverede reservedel dækkes af medlemmet. Ved drifstop/starthjælp på grund af dårlig vedligeholdelse, forbeholder foreningen sig retten til at afvise assistancen.

Stk.2.
Foreningen er kun assistancepligtig i den udstrækning, hvor tegnet kaskoforsikring ikke dækker helt eller delvist for ovenstående. Ligeledes er assistancepligten sekundær i forhold til en evt. modparts ansvarsforsikring. I tvivlstilfælde afgør bestyrelsen, om assistancen kan ydes. Medlemmerne er pligtige til at give alle oplysninger, til brug for en evt. regres mod en kasko- eller ansvarsforsikring.

Stk.3.
Generalforsamlingen bestemmer, i hvilken udstrækning medlemmerne kan nyde fordel af foreningen, men det tilstræbes at foreningen dækker medlemmerne her i landet, mindst i den udstrækning et tegnet abonnement hos redningskorps ville dække under kørsel i Danmark. (Færøerne & Grønland undtaget).

Stk.4.
Andre opgaver til varetagelse af medlemmernes interesser kan omfattes af foreningens virke, såfremt det vedtages af generalforsamlingen, i det dog 2/3 af de fremmødte skal stemme for udvidelsen.

Paragraf 2.

Stk.1.
Pensioneret personale, ægtefæller/samlevere eller efterladte har samme rettigheder til medlemskab som ansatte.

Stk.2.
Andre personer kan kun være medlem af foreningen efter beslutning af generalforsamlingen.

Paragraf 3.

Stk.1.
Foreningen opretter en grundkapital, der opnås ved medlemmets forskudsvise indbetaling af årligt kontingent, samt regres i forbindelse med selvrisiko, hvis størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling, ligesom grundkapitalens størrelse bestemmes af generalforsamlingen.

Stk.2.
Såfremt fornøden grundkapital ikke er tilstede, til dækning af årets eventuelle underskud, hæfter foreningens medlemmer solidarisk én for alle og alle for én. Hvorefter et eventuelt underskud i det forløbne regnskabsår fordeles ligeligt mellem medlemmer, der har betalt i årets løb.

Stk.3.
Undlader et medlem at betale det fastsatte kontingent rettidigt, bortfalder medlemsrettighederne indtil beløbet er indbetalt.

Paragraf 4.

Stk.1.
Indmeldelse kan ske til enhver tid, ved henvendelse til foreningens bestyrelse. Med opgivelse af fulde navn, stilling, bopæl, tlf. – samt registreringsnummer på køretøj.

Stk.2.
Et medlem eller dets ægtefælle/samlever skal stå anført som ejer/bruger af køretøjet.

Stk.3.
Køretøjet skal holdes i driftmæssig forsvarlig stand, og udskiftning af køretøj, adresse ændring eller andre ændringer af betydning, skal straks meddelelses foreningens bestyrelse.

Paragraf 5.

Stk.1.
Udmeldelse kan normalt kun ske ved en kontingent periodes udløb. Forudbetalt kontingent refunderes ikke.

Stk.2.
Slettelse på grund af restance sker automatisk, hvis kontingentet ikke er betalt inden en måned efter afsendt rykker skrivelse.

Stk.3.
Eksklusioner kan finde sted, såfremt medlemskabet er misbrugt, eller andre graverede forhold skulle gøre sig gældende. Bestyrelsen træffer afgørelse om eksklusionen. Et ekskluderet medlem kan dog altid forlange at få eksklusionen forelagt førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.

Stk.4.
Ekskluderede medlemmer kan efter ansøgning igen opnå medlems ret, såfremt generalforsamlingen ved stemmeflerhed går ind for dette, men det er en forudsætning, at der betales kontingent med tilbagevirkende kraft efter generalforsamlingens beslutning.

Paragraf 6.

Stk.1.
Regnskabsåret er kalenderåret. ( 1/1 – 31/12 ).

Stk.2.
Generalforsamlingen afholdes hvert år. Den. 1. mandag i april måned. Klokken 12.00.

Stk.3.
Enhver generalforsamling skal så vidt muligt annonceres gennem i brandfolkenes fagblade.

Stk.4.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 1/10 af foreningens medlemmer skriftligt til formanden begærer det.

Stk.5.
Ethvert medlem kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved fuldmagt. Ingen kan dog repræsentere flere end 3 stemmer foruden sin egen.

Stk.6.
Generalforsamlingen afvikles efter forretningsordenen og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Stk.7. Forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, skal være formanden i hænde senest d. 1. marts.

Paragraf 7.

Stk.1.
Til at lede foreningen vælges på generalforsamlingen en bestyrelse, bestående af:
1 formand, der vælges på lige år for en 2- årlig periode.
1 kasserer, der vælges på ulige år for en 2-årlig periode.
3 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for en 1-årlig periode.
Genvalg kan finde sted.

Stk.2.
Næstformand og sekretær vælges af bestyrelsen ved konstitution.

Stk.3.
2 revisorer vælges for en 1-årlig periode. Genvalg kan finde sted.

Stk.4.
Forslag til nyvalg af kandidater skal inden regnskabsårets afslutning skriftligt tilstilles bestyrelsen.

Paragraf 8.

Stk.1.
Kassereren sørger for opkrævning af kontingent og fører regnskab, der skal forelægges ved den årlige generalforsamling, eller efter anmodning fra revisorerne.

Stk.2.
Kontantbeholdningen må ikke overstige, hvad der er nødvendigt for foreningens forsvarlige drift.

Paragraf 9.

Stk.1.
Til lovændringer fordres 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

Stk.2.
Forslag til ophævelse af foreningen kan kun vedtages, hvis lovlig indvarslet generalforsamling med 2/3 majoritet beslutter det, og en efterfølgende urafstemning bekræfter beslutningen.

Stk.3.
Ved foreningens ophævelse tilfalder dens midler de på denne tid tilsluttede medlemmer.

Stk.4.
Udmeldte, afdøde eller ekskluderede medlemmer har intet krav på foreningens midler.

Således vedtaget på generalforsamlingen 1985.
Revideret 1987 – 1993 – 2005.


Stiftet den 28. august 1985